A A A A A
Submit

Thánh Thi 14

5
Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt, Vì Ðức Chúa Trời ở giữa dòng dõi kẻ công bình.
Kinh Thánh 1926

5
Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi, vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

5
Kìa, chúng sẽ bị kinh hoàng.Vì Đức Chúa Trời ở cùng hội người công chính.
Kinh Thánh 2002

5
Nhưng kẻ ác bị kinh hoảng vì CHÚA ở cùng những người làm điều phải.
Kinh Thánh 2011

5
Chúng sẽ chìm trong khiếp sợ, kinh hoàng, vì Chúa có mặt giữa người công chính.
Kinh Thánh 2015

5
Tại đó, chúng phải kinh hoàng khiếp sợ, Vì Đức Chúa Trời bênh vực dòng dõi người công chính.
Kinh Thánh (VIE) 2010