A A A A A
Submit

Thánh Thi 14

4
Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng kề cầu khẩn Ðức Giê-hô-va.
Kinh Thánh 1926

4
Mọi kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta, kẻ không cầu khẩn CHÚA, há chẳng hiểu biết gì ?
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

4
Phải chăng tất cả kẻ làm ác đều thiếu hiểu biết?Chúng ăn nuốt dân ta như ăn bánh,Cũng chẳng cầu khẩn CHÚA.
Kinh Thánh 2002

4
Kẻ ác không hiểu biết sao? Chúng tiêu diệt dân ta như ăn bánh. Chúng không hề nhờ cậy CHÚA.
Kinh Thánh 2011

4
Người gian ác không bao giờ học hỏi sao? Chúng vồ xé dân Ta như ăn bánh, và chẳng kêu cầu Chúa Hằng Hữu.
Kinh Thánh 2015

4
Phải chăng mọi kẻ gian ác đều không hiểu biết? Chúng ăn nuốt dân Ta khác nào ăn bánh, Và chẳng bao giờ kêu cầu Đức Giê-hô-va.
Kinh Thánh (VIE) 2010