A A A A A
Submit

Thánh Thi 14

3
Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không.
Kinh Thánh 1926

3
Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

3
Tất cả đều lầm lạc;Chúng nó cùng nhau đều bại hoại.Không có ai làm điều thiện,Dù một người cũng không.
Kinh Thánh 2002

3
Nhưng ai nấy đều quay đi. Tất cả đều gian ác. Chẳng có ai làm điều thiện, không có lấy một người
Kinh Thánh 2011

3
Nhưng tất cả đều từ chối Chúa; cùng nhau trở nên băng hoại. Chẳng ai trong số chúng làm điều thiện lành, dù một người cũng không.
Kinh Thánh 2015

3
Tất cả đều lầm lạc, cùng nhau trở nên đồi bại; Chẳng có ai làm điều lành, Dẫu một người cũng không.
Kinh Thánh (VIE) 2010