A A A A A
Submit

Thánh Thi 14

2
Ðức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, Ðặng xem thử có ai khôn ngoan, Tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng.
Kinh Thánh 1926

2
Từ trời cao, CHÚA nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

2
CHÚA từ trên trờiNhìn xuống loài người.Để xem thử có ai khôn ngoan,Có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời không?
Kinh Thánh 2002

2
Từ trời CHÚA nhìn xuống loài người xem thử có ai hiểu biết, hoặc tìm kiếm Thượng Đế để xin Ngài hướng dẫn chăng.
Kinh Thánh 2011

2
Chúa Hằng Hữu từ trời nhìn xuống loài người xem có ai sáng suốt khôn ngoan, quyết tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh 2015

2
Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống con cái loài người Để xem có ai khôn ngoan, Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
Kinh Thánh (VIE) 2010