A A A A A
Submit

Thánh Thi 117

1
Hỡi các nước, hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va; Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!
2
Vì sự nhơn từ Ngài rất lớn cho chúng ta; Sự chơn thật Ðức Giê-hô-va cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!
Kinh Thánh Việt Nam 1926

1
Muôn nước hỡi, nào ca ngợi CHÚA, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !
2
Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

1
Hỡi tất cả các nước, hãy ca ngợi CHÚA.Hỡi tất cả các dân, hãy chúc tụng Ngài.
2
Vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta thật lớn lao;Và sự thành tín của CHÚA còn mãi mãi.Ha-lê-lu-gia!
Kinh Thánh Việt Nam 2002

1
Hỡi các nước, hãy ca ngợi Chúa. Hỡi các dân hãy chúc tụng Ngài
2
vì Chúa rất yêu chúng ta, chân lý Ngài còn đời đời. Hãy ca ngợi Chúa!
Kinh Thánh Việt Nam 2011