A A A A A
Submit

Thánh Thi 117

2
Vì sự nhơn từ Ngài rất lớn cho chúng ta; Sự chơn thật Ðức Giê-hô-va cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!
Kinh Thánh Việt Nam 1926

2
Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

2
Vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta thật lớn lao;Và sự thành tín của CHÚA còn mãi mãi.Ha-lê-lu-gia!
Kinh Thánh Việt Nam 2002

2
vì Chúa rất yêu chúng ta, chân lý Ngài còn đời đời. Hãy ca ngợi Chúa!
Kinh Thánh Việt Nam 2011