A A A A A
Submit

Thánh Thi 117

1
Hỡi các nước, hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va; Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!
Kinh Thánh Việt Nam 1926

1
Muôn nước hỡi, nào ca ngợi CHÚA, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

1
Hỡi tất cả các nước, hãy ca ngợi CHÚA.Hỡi tất cả các dân, hãy chúc tụng Ngài.
Kinh Thánh Việt Nam 2002

1
Hỡi các nước, hãy ca ngợi Chúa. Hỡi các dân hãy chúc tụng Ngài
Kinh Thánh Việt Nam 2011