A A A A A
Submit

Gióp 25

1
Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:
2
Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài.
3
Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao?
Kinh Thánh Việt Nam 1926

1
*Bấy giờ, ông Bin-đát người Su-ác lên tiếng nói :
2
Thiên Chúa nắm quyền thống trị, Người đáng kinh đáng sợ dường nào. Người thiết lập hoà bình trên cõi trời cao.
3
Cơ binh Người, ai đếm được hết, ánh sáng Người, nào ai tránh nổi ?
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

1
Binh-đát, người Su-a, đáp:
2
Ngài cầm quyền thống trị, và đáng kính sợ,Thiết lập hòa bình trên trời cao.
3
Đội quân Ngài, nào ai đếm được?Nào ai thoát khỏi ánh sáng Ngài?
Kinh Thánh Việt Nam 2002

1
Rồi Binh-đát, người Su-ha lên tiếng:
2
“Thượng Đế cai trị, ai nấy phải tôn trọng Ngài; Ngài sắp xếp trật tự trên trời cao.
3
Không ai có thể đếm các đạo binh Ngài. Ánh sáng Ngài chiếu trên mọi người.
Kinh Thánh Việt Nam 2011