A A A A A
Submit

Gióp 25

6
Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!
Kinh Thánh Việt Nam 1926

6
thì phương chi người phàm chẳng qua là giòi bọ và con người, cũng chỉ thuộc loại sâu.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

6
Huống chi người phàm, loài dòi bọ,Và con cái người, chỉ là giống côn trùng?
Kinh Thánh Việt Nam 2002

6
Huống hồ con người ta! Họ chỉ như côn trùng. Chẳng khác nào loài dòi bọ!”
Kinh Thánh Việt Nam 2011