A A A A A
Submit

Gióp 25

4
Làm sao loài người được công bình trước mặt Ðức chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được?
Kinh Thánh Việt Nam 1926

4
Trước nhan Thiên Chúa phàm nhân cho mình là công chính thế nào được, và đứa con do người phụ nữ sinh ra làm sao dám coi mình là thanh sạch ?
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

4
Thế thì người phàm làm sao được Đức Chúa Trời kể là công chính?Con người sinh ra từ người nữ làm sao được Ngài kể là trong sạch?
Kinh Thánh Việt Nam 2002

4
Cho nên không ai nhân đức trước mặt Ngài, chẳng ai do đàn bà sinh ra mà gọi là tinh sạch.
Kinh Thánh Việt Nam 2011