A A A A A
Submit

Gióp 25

3
Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao?
Kinh Thánh Việt Nam 1926

3
Cơ binh Người, ai đếm được hết, ánh sáng Người, nào ai tránh nổi ?
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

3
Đội quân Ngài, nào ai đếm được?Nào ai thoát khỏi ánh sáng Ngài?
Kinh Thánh Việt Nam 2002

3
Không ai có thể đếm các đạo binh Ngài. Ánh sáng Ngài chiếu trên mọi người.
Kinh Thánh Việt Nam 2011