A A A A A
Submit

Gióp 25

2
Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài.
Kinh Thánh Việt Nam 1926

2
Thiên Chúa nắm quyền thống trị, Người đáng kinh đáng sợ dường nào. Người thiết lập hoà bình trên cõi trời cao.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

2
Ngài cầm quyền thống trị, và đáng kính sợ,Thiết lập hòa bình trên trời cao.
Kinh Thánh Việt Nam 2002

2
“Thượng Đế cai trị, ai nấy phải tôn trọng Ngài; Ngài sắp xếp trật tự trên trời cao.
Kinh Thánh Việt Nam 2011