A A A A A
Submit

Gióp 25

1
Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:
Kinh Thánh Việt Nam 1926

1
*Bấy giờ, ông Bin-đát người Su-ác lên tiếng nói :
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

1
Binh-đát, người Su-a, đáp:
Kinh Thánh Việt Nam 2002

1
Rồi Binh-đát, người Su-ha lên tiếng:
Kinh Thánh Việt Nam 2011