A A A A A
Submit

Ê-xơ-tê 6

8
khá đem cho áo triều của vua mặc, ngựa của vua cỡi, và đội mão triều thiên vua trên đầu người đó;
Kinh Thánh 1926

8
thì ngày lễ gia miện, đức vua đã mặc long bào nào, đã cỡi con ngựa nào,
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

8
xin bệ hạ sai mang đến vương bào mà chính bệ hạ đã mặc, vương mã đầu có đội vương miện, mà chính bệ hạ đã cưỡi.
Kinh Thánh 2002

8
Bảo các tôi tớ khoác áo hoàng gia vào cho người đó, đội vương miện lên đầu và cho cỡi ngựa vua.
Kinh Thánh 2011

8
phải được mặc vương bào, cỡi vương mã và đội vương miện.
Kinh Thánh 2015

8
thì phải cho mặc áo triều mà vua thường mặc, cưỡi ngựa có vương miện trên đầu mà vua thường cưỡi.
Kinh Thánh (VIE) 2010