A A A A A
Submit

Ê-xơ-tê 6

7
Vậy, Ha-man bèn tâu rằng: Hễ người nào vua muốn tôn trọng,
Kinh Thánh 1926

7
Nên Ha-man mới tâu vua : Đức vua muốn tuyên dương ai,
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

7
Vậy Ha-man tâu với vua: “Đối với người mà bệ hạ muốn tôn trọng,
Kinh Thánh 2002

7
Ha-man thưa, “Đây là những điều vua nên làm cho người vua muốn ban vinh dự:
Kinh Thánh 2011

7
Vì thế ông tâu: “Người vua ban vinh dự
Kinh Thánh 2015

7
Vậy Ha-man liền tâu với vua: “Người nào vua muốn tôn trọng
Kinh Thánh (VIE) 2010