A A A A A
Submit

Ê-xơ-tê 6

6
Ha-man bèn vào. Vua nói với người rằng: Phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Ha-man nghĩ thầm rằng: Vua há muốn tôn trọng người nào khác hơn ta sao?
Kinh Thánh 1926

6
Ha-man vào. Vua hỏi : Nhà vua muốn tuyên dương một người thì nên làm gì cho người đó ? Ha-man tự nhủ : Ngoài ta ra, nào đức vua còn muốn tuyên dương ai được nữa ?
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

6
Ha-man vừa bước vào thì vua hỏi: “Theo khanh, phải làm gì cho người mà Ta muốn tôn trọng?” Ha-man nghĩ thầm trong bụng: “Có ai mà vua muốn tôn trọng hơn ta đâu?”
Kinh Thánh 2002

6
Ha-man bước vào. Vua hỏi, “Phải đối đãi thế nào với người mà vua muốn ban vinh dự?” Ha-man thầm nghĩ, “Còn ai mà vua muốn ban vinh dự hơn ta nữa?”
Kinh Thánh 2011

6
Ha-man bước vào. Vua hỏi: “Nên ban vinh dự gì cho người làm hài lòng ta?” Ha-man nghĩ thầm: “Ngoài ta, ai là người đáng được vua ban vinh dự,”
Kinh Thánh 2015

6
Ha-man vừa bước vào thì vua hỏi ông rằng: “Phải làm gì cho người mà vua muốn tôn trọng?” Ha-man nghĩ thầm: “Ngoài ta ra còn ai là người đáng được vua tôn trọng chứ?”
Kinh Thánh (VIE) 2010