A A A A A
Submit

Ê-xơ-tê 6

5
Các thần bộc của vua thưa rằng: Kìa, Ha-man đứng nơi viện trung. Vua bèn nói: Người hãy vào.
Kinh Thánh 1926

5
Gia nhân liền thưa : Có quan Ha-man đang đứng ngoài sân. Vua nói : Cho phép quan ấy vào.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

5
Các cận thần vua tâu: “Tâu bệ hạ, tướng Ha-man đứng ngoài sân.” Vua truyền: “Hãy cho vào.”
Kinh Thánh 2002

5
Cận thần thưa, “Dạ, Ha-man đang ở ngoài đó!” Vua bảo, “Gọi ông ta vào đây.”
Kinh Thánh 2011

5
Các cận thần tâu: “Muôn tâu, Tể tướng Ha-man đang ở ngoài đó.” Vua bảo: “Gọi tể tướng vào đây.”
Kinh Thánh 2015

5
Các cận thần của vua thưa: “Kìa Ha-man đang đứng ở tiền sảnh.” Vua bảo: “Hãy mời ông ấy vào.”
Kinh Thánh (VIE) 2010