A A A A A
Submit

Ê-xơ-tê 6

3
Vua nói: Vì công sự ấy, Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng: Người chẳng được gì hết.
Kinh Thánh 1926

3
Bấy giờ vua nói : Đã làm gì để tuyên dương và đề cao Moóc-đo-khai vì công trạng đó chưa ? Gia nhân tâu lại : Thưa đức vua, chưa làm gì cho ông ấy cả.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

3
Vua phán hỏi: “Mạc-đô-chê có được vinh dự hay thăng chức gì về thành tích này không?” Các cận thần của vua tâu: “Tâu bệ hạ, chưa có gì cả.”
Kinh Thánh 2002

3
Vua hỏi, “Vậy Mạc-đô-chê có được tuyên dương công trạng và phần thưởng gì không?” Các cận thần đáp, “Dạ không được gì cả.”
Kinh Thánh 2011

3
Vua hỏi: “Về việc này, Mạc-đô-chê có được thưởng vinh dự hay chức tước gì không?” Các cận thần đáp: “Tâu không có gì hết!”
Kinh Thánh 2015

3
Vua hỏi: “Với công trạng ấy, Mạc-đô-chê có được vinh dự và ban thưởng gì không?” Các cận thần của vua thưa: “Ông ấy chẳng được gì cả.”
Kinh Thánh (VIE) 2010