A A A A A
Submit

Ê-xơ-tê 6

1
Ðêm đó, vua không ngủ được; nên truyền đem sách sử ký, đọc tại trước mặt vua.
Kinh Thánh 1926

1
Chính đêm ấy, vua mất ngủ. Vua mới truyền đem tập Kỷ Yếu, sách Sử biên niên của hoàng triều ra đọc trước mặt vua.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

1
Đêm ấy vua ngủ không được, nên truyền đem sách Sử Biên Niên vào đọc cho vua nghe.
Kinh Thánh 2002

1
Đêm ấy, vua không ngủ được cho nên bảo đem sử ký triều đình đọc cho vua nghe.
Kinh Thánh 2011

1
Đêm ấy vua trằn trọc khó ngủ, nên truyền hầu cận đem sách biên niên sử ra đọc cho vua nghe.
Kinh Thánh 2015

1
Đêm đó, vua không ngủ được. Vua truyền đem sách sử biên niên đọc cho vua nghe.
Kinh Thánh (VIE) 2010