A A A A A
Submit

2 Sử Ký 22

3
Người cũng đi theo các đường lối của nhà A-háp vì mẹ người là kẻ bày mưu giục người làm điều ác.
Kinh Thánh 1926

3
Cả vua này cũng theo đường lối của nhà A-kháp, vì nghe mẹ xúi làm điều bất lương.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

3
Vua cũng đi theo đường lối nhà A-háp vì mẹ vua xúi dục vua làm điều ác.
Kinh Thánh 2002

3
A-cha-xia đi theo con đường của gia đình A-háp, vì mẹ vua xúi giục làm ác.
Kinh Thánh 2011

3
A-cha-xia cũng đi theo đường lối của gia tộc Vua A-háp, vì bị mẹ xúi giục làm điều ác.
Kinh Thánh 2015

3
Vua cũng đi theo các đường lối của nhà A-háp, vì mẹ vua là kẻ bày mưu cho vua làm điều ác.
Kinh Thánh (VIE) 2010