A A A A A

1 Sử Ký 3

23
Con của Nê-a-ria là: Ê-li-ô-ê-nai, Ê-xê-chia, và A-ri-kham—tất cả là ba người.
Kinh Thánh 2015

23
Nê-a-ria có ba con trai: Ê-li-ô-ê-nai, Hi-kia, và A-ri-cam.
Kinh Thánh 2011

23
Các con của Nê-a-ria là: Ê-li-ô-ê-nai, Ê-xê-chia, và A-ri-kham; tất cả là ba người.
Kinh Thánh (VIE) 2010

23
Các con trai của Nê-a-ria là:Ê-li-ô-ê-nai, Ê-xê-chia, và A-ri-kham, gồm ba người.
Kinh Thánh 2002

23
Các con ông Nơ-ác-gia là : En-giô-ê-nai, Khít-ki-gia, Át-ri-cam : tất cả là ba người.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

23
Con của Nê-a-ria là Ê-li-ô-ê-nai, Ê-xê-chia, và A-ri-kham, cộng được ba người.
Kinh Thánh 1926