A A A A A

1 Sử Ký 3

17
Trong thời gian bị lưu đày, Giê-chô-nia sinh bảy con trai là Sa-anh-thi-ên,
Kinh Thánh 2015

17
Giê-hô-gia-kin bị bắt làm tù binh. Các con trai ông là Sê-anh-tiên,
Kinh Thánh 2011

17
Các con của Giê-chô-nia, người bị lưu đày, là: Sa-anh-thi-ên,
Kinh Thánh (VIE) 2010

17
Các con trai của Giê-chô-nia, người bị lưu đày là:Sa-la-thi-ên,
Kinh Thánh 2002

17
Các con vua Giơ-khon-gia, người bị đi đày, là San-ti-ên con ông ;
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

17
Con trai của Giê-chô-nia, tức người bị lưu đày, là Sa-la-thi-ên,
Kinh Thánh 1926