A A A A A

1 Sử Ký 3

16
Con trai của Giê-hô-gia-kim là Giê-chô-nia và Sê-đê-kia.
Kinh Thánh 2015

16
Con của Giê-hô-gia-kim là Giê-hô-gia-kin, và con của Giê-hô-gia-kin là Xê-đê-kia.
Kinh Thánh 2011

16
Các con của Giê-hô-gia-kim là Giê-chô-nia và Sê-đê-kia.
Kinh Thánh (VIE) 2010

16
Các con trai của Giê-hô-gia-kim là:Giê-chô-niavà Sê-đê-kia.
Kinh Thánh 2002

16
Các con của ông Giơ-hô-gia-kim là Giơ-khon-gia con ông, Xít-ki-gia-hu con ông.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

16
Con trai của Giê-hô-gia-kim là Giê-chô-nia và Sê-đê-kia.
Kinh Thánh 1926