A A A A A

1 Sử Ký 3

15
Con trai của Giô-si-a là Giô-ha-nan (trưởng nam), Giê-hô-gia-kim (thứ hai), Sê-đê-kia (thứ ba), và Sa-lum (thứ tư).
Kinh Thánh 2015

15
Sau đây là các con trai Giô-xia: Con trưởng nam là Giô-ha-nan, con thứ nhì là Giê-hô-gia-kim, con thứ ba là Xê-đê-kia, con thứ tư là Sa-lum.
Kinh Thánh 2011

15
Các con của Giô-si-a: Con trưởng nam là Giô-ha-nan, con thứ nhì là Giê-hô-gia-kim, con thứ ba là Sê-đê-kia, con thứ tư là Sa-lum.
Kinh Thánh (VIE) 2010

15
Các con trai của Giô-si-a là:Giô-ha-nan, con trưởng nam,con thứ nhì là Giê-hô-gia-kim,con thứ ba là Sê-đê-kia,con thứ tư là Sa-lum.
Kinh Thánh 2002

15
Các con của ông Giô-si-gia-hu là : Giô-kha-nan con trưởng, Giơ-hô-gia-kim con thứ, Xít-ki-gia-hu con thứ ba, Sa-lum con thứ tư.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

15
Con trai của Giô-si-a: con trưởng nam là Giô-ha-nan; con thứ nhì là Giê-hô-gia-kim, thứ ba là Sê-đe-kia, thứ tư là Sa-lum.
Kinh Thánh 1926