A A A A A

1 Sử Ký 3

11
Giê-hô-ram, A-cha-xia, Giô-ách,
Kinh Thánh 2015

11
Con trai Giô-sa-phát là Giê-hô-ram. Con trai Giê-hô-ram là A-cha-xia. Con trai A-cha-xia là Giô-ách.
Kinh Thánh 2011

11
con của Giô-sa-phát là Giô-ram, con của Giô-ram là A-cha-xia, con của A-cha-xia là Giô-ách,
Kinh Thánh (VIE) 2010

11
con trai Giô-sa-phát là Giô-ram,con trai Giô-ram là A-cha-xia,con trai A-cha-xia là Giô-ách,
Kinh Thánh 2002

11
Giô-ram con ông ; A-khát-gia-hu con ông ; Giô-át con ông ;
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

11
con trai Giô-sa-phát là Giô-ram, con trai Giô-ram là A-cha-xia, con trai A-cha-xia là Giô-ách;
Kinh Thánh 1926