A A A A A
Submit

1 Sử Ký 13

4
Cả hội chúng đều nói rằng nên làm như vậy; vì cả dân sự lấy lời ấy làm tốt lành.
Kinh Thánh 1926

4
Tất cả cộng đồng quyết định thi hành như vậy, vì toàn dân thấy thế là phải.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

4
Cả hội chúng bằng lòng làm như thế vì họ thấy điều đó là phải.
Kinh Thánh 2002

4
Toàn thể dân chúng đều đồng ý với Đa-vít vì mọi người cho rằng đó là việc nên làm.
Kinh Thánh 2011

4
Toàn dân đồng thanh tán thành đề nghị ấy, vì ai cũng thấy là việc nên làm.
Kinh Thánh 2015

4
Toàn thể hội chúng tán thành làm như thế, vì mọi người đều thấy điều đó là phải.
Kinh Thánh (VIE) 2010