A A A A A
Submit

1 Sử Ký 13

12
Trong ngày ấy, Ða-vít lấy làm sợ hãi Ðức Chúa Trời, mà nói rằng: Ta rước hòm của Ðức Chúa Trời vào nhà ta sao được?
Kinh Thánh 1926

12
Hôm ấy vua Đa-vít sợ Thiên Chúa. Vua nói : Làm sao tôi đưa Hòm Bia Thiên Chúa về nhà tôi được ?
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

12
Ngày hôm ấy, Đa-vít sợ Đức Chúa Trời và nói rằng: “Làm sao ta có thể đem rương giao ước của Đức Chúa Trời về nhà ta được?”
Kinh Thánh 2002

12
Ngày đó Đa-vít sợ Thượng Đế nên hỏi, “Làm sao tôi mang Rương của Thượng Đế về cùng tôi được?”
Kinh Thánh 2011

12
Bấy giờ, Đa-vít sợ Đức Chúa Trời và tự hỏi: “Làm sao ta rước Hòm của Đức Chúa Trời về nhà ta được?”
Kinh Thánh 2015

12
Hôm ấy, Đa-vít sợ hãi Đức Chúa Trời và nói: “Làm sao ta dám rước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời vào nhà ta?”
Kinh Thánh (VIE) 2010