A A A A A
Submit

1 Sử Ký 13

10
cơn thịnh nộ của Ðức Giê-hô-va nổi lên cùng U-xa, và Ngài đánh người, bởi vì người có giơ tay ra trên hòm; người bèn chết tại đó trước mặt Ðức Chúa Trời.
Kinh Thánh 1926

10
ĐỨC CHÚA liền nổi cơn thịnh nộ với ông Út-da ; Người đánh phạt ông vì ông đã giơ tay đụng tới Hòm Bia ; ông chết ngay tại đó trước mặt Thiên Chúa.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

10
CHÚA nổi giận cùng U-xa và đánh phạt người vì người đã đưa tay đụng đến rương giao ước, và người chết tại đó, ngay trước mặt Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh 2002

10
CHÚA nổi giận cùng U-xa và giết ông vì dám đụng đến Rương. U-xa chết tại chỗ trước mặt Thượng Đế.
Kinh Thánh 2011

10
Cơn thịnh nộ của Chúa Hằng Hữu nổi phừng cùng U-xa và đánh ông chết tại chỗ vì ông đã chạm đến Hòm. Vì vậy, U-xa chết trước mặt Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh 2015

10
Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ cùng U-xa và đánh phạt ông, vì ông đã đưa tay chạm đến Hòm Giao Ước. Vì vậy, ông chết ngay tại đó trước mặt Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh (VIE) 2010