A A A A A
Submit

1 Sử Ký 13

1
Ða-vít hội nghị với quan tướng ngàn quân, quan tướng trăm quân, cùng các quan trưởng của dân.
Kinh Thánh 1926

1
*Vua Đa-vít bàn với các chỉ huy trưởng đơn vị ngàn quân và trăm quân, cũng như với tất cả các người lãnh đạo.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

1
Bấy giờ Đa-vít tham khảo ý kiến những người chỉ huy ngàn quân và trăm quân cùng tất cả các quan.
Kinh Thánh 2002

1
Đa-vít nói chuyện với các sĩ quan trong quân lực mình, các viên chỉ huy một trăm và một ngàn quân.
Kinh Thánh 2011

1
Đa-vít hội ý với các quan viên, bao gồm các tướng và các thủ lĩnh.
Kinh Thánh 2015

1
Đa-vít hội ý với các cấp chỉ huy đơn vị nghìn quân và trăm quân, cùng tất cả các nhà lãnh đạo.
Kinh Thánh (VIE) 2010