A A A A A
สุภาษิต ๑๒
๒๕
ความกระวนกระวายในใจคนถ่วงเขาลง แต่ถ้อยคำที่ดีทำให้เขายินดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
ความวิตกกังวลทำให้หนักใจ แต่คำปลอบโยนทำให้ใจพองโต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
ความ​วิตกกังวล​ทำ​ให้​ใจ​หดหู่ แต่​คำพูด​ที่​ให้กำลัง​ใจ​ย่อม​ทำ​ให้​เขา​มี​ความสุข
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
ความกระวนกระวายของคนถ่วงเขาลง แต่ถ้อยคำที่ดีกระทำให้เขาชื่นชม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
ความกระวนกระวายในใจของมนุษย์ถ่วงเขาลง แต่ถ้อยคำที่ดีกระทำให้เขาชื่นชม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
ความ กระวนกระวาย ใน ใจ ของ มนุษย์ ถ่วง เขา ลง แต่ ถ้อยคำ ที่ ดี กระทำ ให้ เขา ชื่นชม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok