A A A A A
สุภาษิต ๑๒
๑๘
คำพูดพล่อยๆ เหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
คำพูดพล่อยๆ ทิ่มแทงเหมือนดาบ แต่วาจาของคนเฉลียวฉลาดก็เยียวยารักษา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
การนินทา​เชือด​เฉือน​เหมือน​คม​ดาบ แต่​คำพูด​ของ​คนฉลาด​ช่วย​รักษา​เยียวยา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
มีบางคนที่คำพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
มีบางคนที่คำพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
มี บาง คน ที่ คำ พูด พล่อย ๆ ของ เขา เหมือน ดาบ แทง แต่ ลิ้น ของ ปราชญ์ นำ การ รักษา มา ให้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok