A A A A A
สุภาษิต ๑๒
๑๕
ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่คนมีปัญญาย่อมฟังคำแนะนำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
คนโง่คิดว่าทางของตนถูกต้อง ส่วนคนฉลาดยอมรับฟังคำแนะนำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
หนทาง​ของ​คนโง่นั้น​ก็​ดู​เหมือน​ว่า​ถูกต้อง​ใน​สายตา​ของ​เขา​เอง แต่​คน​ที่​ฟัง​คำ​แนะนำ​เป็น​คนฉลาด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่ปราชญ์ย่อมฟังคำแนะนำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่คนที่ยอมฟังคำแนะนำก็ฉลาด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
ทาง ของ คน โง่ นั้น ถูก ต้อง ใน สายตา ของ เขา เอง แต่ คน ที่ ยอม ฟัง คำ แนะนำ ก็ ฉลาด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok