A A A A A
สุภาษิต ๑๒
คนที่รักคำสั่งสอนก็รักความรู้ แต่คนที่เกลียดคำตักเตือนก็โง่เขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ผู้ที่รักคำสั่งสอนก็รักความรู้ ส่วนผู้ที่เกลียดชังคำตักเตือนก็โง่เขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คน​ที่รัก​ความรู้ ก็​ชอบ​ให้​คน​อื่น​แก้ไข แต่​คน​ที่​เกลียดชัง​การ​ตักเตือน​ก็​เป็น​คน​โง่เขลา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ผู้ใดที่รักวินัยก็รักความรู้ แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ผู้ใดที่รักคำสั่งสอนก็รักความรู้ แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ความชอบ ธรรม เปรียบ กับ ความ ชั่ว ร้าย ผู้ ใด ที่รัก คำสั่ง สอน ก็ รัก ความ รู้ แต่ บุคคล ที่ เกลียด การ ตักเตือน ก็ เป็น คน โฉด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok