A A A A A
สุภาษิต ๒๗
น้ำมันและเครื่องหอมทำให้ใจยินดี และความอ่อนหวานของเพื่อนมาจากคำแนะนำที่จริงใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

น้ำอบน้ำหอมทำให้ชื่นใจ คำแนะนำจากใจของเพื่อนทำให้ชื่นจิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

น้ำหอม​และ​เครื่อง​หอม​ให้​ความสุข​กับ​เจ้า แต่​คำแนะนำ​อัน​อ่อนหวาน​ของ​เพื่อน ทำ​ให้​เจ้า​สุขใจ​ยิ่งกว่า​ความคิด​ตัวเอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

น้ำมันและน้ำหอมกระทำให้ใจยินดี และคำเตือนสติอันอ่อนหวานของเพื่อนก็เป็นที่ ให้ชื่นใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

น้ำมันและน้ำหอมกระทำให้ใจยินดี และคำเตือนสติอันอ่อนหวานของเพื่อนก็เป็นที่ให้ชื่นใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

น้ำมัน และ น้ำหอม กระทำ ให้ ใจ ยินดี และ คำ เตือนสติ อัน อ่อนหวาน ของ เพื่อน ก็ เป็น ที่ ให้ ชื่น ใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok