A A A A A
สุภาษิต ๒๗
คนที่อิ่มแล้วย่อมเบื่อ น้ำผึ้ง แต่สำหรับคนหิว ทุกสิ่งที่ขมก็กลับหวาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

คนที่อิ่มแล้วเหยียบย่ำน้ำผึ้งจากรวง ส่วนผู้ที่หิวโหย ทุกสิ่งที่ขมก็มีรสหวาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คน​ที่​อิ่มตื้อ รังเกียจ​แม้แต่​น้ำผึ้ง แต่​คน​ที่​หิวจัด ของ​ขม​ก็​ว่า​หวาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

บุคคลที่อิ่มแล้ว น้ำผึ้งก็น่าเบื่อ แต่สำหรับผู้ที่หิว ทุกสิ่งที่ขมก็กลับหวาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

บุคคลที่อิ่มแล้ว รวงผึ้งก็น่าเบื่อ แต่สำหรับผู้ที่หิว ทุกสิ่งที่ขมก็กลับหวาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

บุคคล ที่ อิ่ม แล้ว รวงผึ้ง ก็ น่า เบื่อ แต่ สำหรับ ผู้ ที่ หิว ทุก สิ่ง ที่ ขม ก็ กลับ หวาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok