A A A A A
สุภาษิต ๒๗
ความพิโรธก็ดุร้าย ความโกรธก็ท่วมท้น แต่ใครจะยืนต่อหน้าความริษยาได้?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ความโกรธนั้นโหดร้าย และโทสะนั้นท่วมท้น แต่ใครเล่าจะทนเผชิญความอิจฉาริษยาได้?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ความ​โกรธนั้น​โหดร้าย ทำลาย​ได้​เหมือน​น้ำท่วม แต่​ใคร​จะ​ทน​ต่อ​ความ​อิจฉา​ริษยา​ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ความพิโรธก็ดุร้าย ความโกรธก็ท่วมท้น แต่ใครจะยืนต่อหน้าความริษยาได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ความพิโรธก็ดุร้าย ความโกรธก็รุนแรง แต่ใครจะยืนต่อหน้าความริษยาได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ความ พิโรธ ก็ ดุร้าย ความ โกรธ ก็ รุนแรง แต่ ใคร จะ ยืน ต่อหน้า ความ ริษยา ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok