A A A A A
สุภาษิต ๒๗
หินก็หนัก และทรายก็มีน้ำหนัก แต่การยั่วเย้าของคนโง่ก็หนักกว่าทั้งสองอย่างนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

หินก็หนัก ทรายก็หนัก แต่การยั่วโมโหของคนโง่หนักยิ่งกว่าทั้งสองอย่างนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

หินนั้น​หนัก ทราย​ก็​แบก​ยาก แต่​การ​ยุแหย่​ของ​คนโง่ ก็​หนัก​ยิ่งกว่า​สองสิ่งนั้น​อีก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

หินก็หนัก และทรายก็มีน้ำหนัก แต่การยั่วเย้าของคนโง่ ก็หนักยิ่งกว่าทั้งสองอย่างนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

หินก็หนัก และทรายก็มีน้ำหนัก แต่ความกริ้วโกรธของคนโง่ก็หนักยิ่งหนักกว่าทั้งสองอย่างนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

หิน ก็ หนัก และ ทราย ก็ มี น้ำหนัก แต่ ความ กริ้ว โกรธ ของ คน โง่ ก็ หนัก ยิ่ง กว่า ทั้ง สอง อย่าง นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok