A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๒๗
จะมีนมแพะพอเป็นอาหารแก่เจ้า เป็นอาหารแก่ครอบครัวของเจ้า และเป็นเครื่องยังชีพแก่สาวใช้ของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๗
เจ้าจะมีนมแพะพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวของเจ้า และบรรดาสาวใช้ของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๗
เจ้า​จะ​มี​นมแพะ​เหลือเฟือ เป็น​อาหาร​ของ​เจ้า​และ​ของ​ครัวเรือน​เจ้า และ​มี​อาหาร​เลี้ยงดู​พวก​สาวใช้​ของ​เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๗
จะมีนมแพะเป็นอาหารแก่เจ้าเพียงพอ ทั้งเป็นอาหารแก่ครัวเรือนของเจ้า และเป็นเครื่องยังชีพสาวใช้ของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๗
และเจ้าจะมีนมแพะเป็นอาหารแก่เจ้าเพียงพอ ทั้งเป็นอาหารแก่ครัวเรือนของเจ้า และเป็นเครื่องยังชีพสาวใช้ของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๗
และ เจ้า จะ มี นม แพะ เป็น อาหาร แก่ เจ้า เพียงพอ ทั้ง เป็น อาหาร แก่ ครัวเรือน ของ เจ้า และ เป็น เครื่อง ยัง ชีพ สาว ใช้ ของ เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok