A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๒๖
เมื่อนั้นลูกแกะจะให้เสื้อผ้าแก่เจ้า และแพะก็จะเป็นค่านา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๖
เมื่อนั้นเจ้าจะได้เสื้อผ้าจากแกะ และเจ้าจะได้ค่านาจากแพะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๖
แล้ว​เจ้า​จะ​ได้​ตัด​ขนแกะ​มา​ทำ​เสื้อผ้า เจ้า​จะ​ได้​ขาย​แพะ​บาง​ส่วน​มา​ซื้อ​ท้องทุ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๖
เมื่อนั้นลูกแกะจะให้เสื้อผ้าแก่เจ้า และแพะก็จะเป็นค่านา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๖
ลูกแกะจะให้เสื้อผ้าแก่เจ้า และแพะก็จะเป็นค่านา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๖
ลูก แกะ จะ ให้ เสื้อ ผ้า แก่ เจ้า และ แพะ ก็ จะ เป็น ค่า นา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok