A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๒๕
เมื่อเขาเก็บหญ้าแห้งไปแล้ว หญ้าใหม่ก็ปรากฏขึ้น และผักหญ้าต่างๆ ตามภูเขาก็ถูกเก็บรวบรวมมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
เมื่อฟางถูกเก็บไปและหญ้าใหม่งอกขึ้นมา และเมื่อพืชผักถูกเก็บเกี่ยวจากเนินเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
ให้​ตัด​หญ้า​เอา​มา​เป็น​ฟาง แล้ว​หญ้า​ใหม่​ก็​จะ​ขึ้น​มา​แทน และ​ให้​ขึ้น​ไป​เก็บเกี่ยว​หญ้า​บน​เนิน​เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
เมื่อเก็บหญ้าแห้งไปแล้ว และหญ้างอกใหม่ปรากฏขึ้นมา และเขาเก็บผักหญ้าต่างๆ ที่ภูเขากันแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
หญ้าแห้งปรากฏแล้ว และหญ้างอกใหม่ปรากฏขึ้นมา และเขาเก็บผักหญ้าต่างๆที่ภูเขากันแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
หญ้า แห้ง ปรากฏ แล้ว และ หญ้า งอก ใหม่ ปรากฏ ขึ้น มา และ เขา เก็บ ผัก หญ้า ต่างๆ ที่ ภูเขา กัน แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok