A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๒๔
เพราะความมั่งคั่งไม่ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์ และมงกุฎก็ไม่คงทนอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๔
เพราะทรัพย์สมบัติไม่ยั่งยืนชั่วนิรันดร์ และมงกุฎก็ไม่ได้มั่นคงตลอดทุกชั่วอายุ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๔
เพราะ​ความ​มั่งคั่ง​ไม่​อยู่​ถาวร​ตลอด​ไป และ​มงกุฎ​ก็​ไม่​อยู่​ตลอด​ไป​ชั่วลูก​ชั่วหลาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๔
เพราะความมั่งคั่งไม่ได้ทนอยู่ได้เป็นนิตย์ และมงกุฎทนอยู่ได้ทุกชั่วชาติพันธุ์หรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๔
เพราะความมั่งคั่งไม่ได้ทนอยู่ได้เป็นนิตย์ และมงกุฎทนอยู่ได้ทุกชั่วอายุหรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๔
เพราะ ความ มั่งคั่ง ไม่ ได้ ทน อยู่ ได้ เป็นนิตย์ และ มงกุฎ ทน อยู่ ได้ ทุก ชั่ว อายุ หรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok