A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๒๓
จงรู้ความทุกข์สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดี และจงเอาใจใส่ฝูงสัตว์ของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๓
จงดูแลความเป็นอยู่ของแพะแกะของเจ้าให้ดี จงเอาใจใส่ฝูงสัตว์ของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๓
ให้​รู้จัก​สภาพ​ฝูง​แพะแกะ​ของ​เจ้า​ให้ดี ให้​เอา​ใจ​ใส่​ดูแล​ฝูงสัตว์​เหล่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๓
จงรู้ความทุกข์สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดี และจงเอาใจใส่ฝูงโคของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๓
จงรู้ความทุกข์สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดี และจงเอาใจใส่ฝูงวัวของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๓
จง รู้ความ ทุกข์สุข ของ ฝูง แพะ แกะ ของ เจ้า ให้ ดี และ จง เอาใจใส่ ฝูง วัว ของ เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok