A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๒๒
เอาคนโง่ใส่ครกตำด้วยสาก พร้อมกับเมล็ดข้าว คนโง่ก็ยังโง่อยู่นั่นเอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๒
ถึงแม้จะเอาคนโง่ใส่ครกตำเหมือนใช้สากตำข้าว ก็ยังไม่อาจขจัดความโง่ออกจากตัวเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๒
ถึง​จะ​เอา​คนโง่​ใส่​ครก แล้ว​ตำ​ด้วย​สาก เหมือน​ตำ​เมล็ด​ข้าว ความโง่​ก็​ยัง​ไม่​หลุด​ออก​ไป​จาก​เขา​อยู่ดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๒
เอาคนโง่ใส่ครกตำด้วยสาก พร้อมกับข้าวต้ม คนโง่ก็ยังโง่อยู่นั่นเอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๒
ถึงแม้เจ้าจะเอาคนโง่ใส่ครกตำด้วยสากพร้อมกับข้าวสาลี ความโง่เขลาของเขาก็ยังไม่พรากจากเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๒
ถึง แม้ เจ้า จะ เอา คน โง่ ใส่ ครก ตำ ด้วย สาก พร้อม กับข้าว สาลี ความ โง่ เขลา ของ เขา ก็ ยัง ไม่ พราก จาก เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok