A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๒๐
แดนคนตายและแดนพินาศไม่รู้จักอิ่ม ดวงตาของมนุษย์ก็ไม่รู้จักอิ่ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๐
แดนมรณาและแดนพินาศไม่เคยเต็มอิ่ม ตาของคนเราก็ไม่รู้จักอิ่มหนำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๐
แดน​คนตาย​และ​แดนพินาศ​ไม่​เคย​อิ่ม กิเลส​ของ​ตา​ก็​ไม่​เคย​อิ่ม​เหมือน​กัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๐
แดนผู้ตายและแดนพินาศไม่รู้จักอิ่ม ตาของคนเราก็ไม่รู้จักอิ่ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๐
นรกและแดนพินาศไม่รู้จักอิ่ม ตาของคนเราก็ไม่รู้จักอิ่มเช่นกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๐
นรก และ แดน พินาศ ไม่ รู้จัก อิ่ม ตาขอ ง คน เรา ก็ ไม่ รู้จัก อิ่ม เช่น กัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok