A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๑๙
ในน้ำ คนเห็นหน้าคนฉันใด ความคิด ของคนก็ส่อคนฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๙
น้ำสะท้อนให้เห็นใบหน้าฉันใด พฤติกรรมก็สะท้อนให้เห็นจิตใจของคนฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๙
จิตใจ​สะท้อน​ให้​เห็น​ตัวตน​ที่​แท้จริง เหมือน​กับ​น้ำ​ที่​สะท้อน​ให้​เห็น​ใบ​หน้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๙
ในน้ำ คนเห็นหน้าคนฉันใด ความคิดของคนก็ส่อคนฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๙
ในน้ำคนเห็นหน้าคนฉันใด จิตใจของคนก็ส่อคนฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๙
ใน น้ำ คน เห็น หน้า คน ฉันใด จิตใจ ของ คน ก็ ส่อ คน ฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok