A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๑๗
เหล็กลับเหล็กให้คมได้ฉันใด คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนให้เฉียบแหลมได้ฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
เหล็กลับเหล็กได้ฉันใด คนเราก็ลับกันได้ฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
เหล็ก​ลับ​เหล็ก​ให้​คม​ได้ คน​ก็​ลับ​เพื่อน​ของ​เขา​ได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
เหล็กลับเหล็กให้แหลมคมได้ คนหนึ่งคนใดก็ลับหน้าตาของเพื่อนให้หลักแหลมขึ้นได้ฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
เหล็ก ลับ เหล็ก ให้ แหลม คม ได้ คน หนึ่ง คน ใด ก็ ลับ หน้าตา ของ เพื่อน ให้ หลักแหลม ขึ้น ได้ ฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok