A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๑๖
คนที่ห้ามเธอก็เหมือนห้ามลม หรือจับน้ำมันด้วยมือขวา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
ห้ามนางก็เหมือนห้ามลม หรือเอามือคว้าน้ำมัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
จะ​หยุดยั้ง​เธอ​ไว้​ก็​เหมือน​พยายาม​หยุดยั้ง​ลม หรือ​พยายาม​กำ​น้ำมัน​ด้วย​มือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
ที่จะยับยั้งเธอก็เหมือนยับยั้งลม หรือกอบน้ำมันด้วยมือขวา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
ที่จะยับยั้งเธอก็เหมือนยับยั้งลมหรือกอบน้ำมันด้วยมือขวา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
ผู้ ใด ที่ จะ ยับยั้ง เธอ ก็ เหมือน ยับยั้ง ลม หรือ กอบ น้ำมัน ด้วย มือขวา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok