A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๑๔
คนที่ตื่นแต่เช้ามืดไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดัง เขากลับจะเห็นว่าเป็นคำสาปแช่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
ผู้ที่มาแผดเสียงอวยพรเพื่อนบ้านแต่เช้ามืด เขาจะถือว่าเป็นคำสาปแช่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
คน​ที่​มา​อวยพร​ให้​กับ​เพื่อน​บ้าน​ของ​เขา ด้วย​เสียง​อัน​ดัง​ตอน​เช้ามืด เพื่อน​บ้าน​คง​ถือ​ว่า​เป็น​คำ​สาปแช่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
บุคคลที่ตื่นแต่เช้ามืดไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดัง เขากลับจะเห็นว่าเป็นคำสาปแช่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
บุคคลที่ตื่นแต่เช้ามืดไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดัง เขากลับจะเห็นว่าเป็นคำสาปแช่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
บุคคล ที่ ตื่น แต่ เช้ามืด ไป อวย พร เพื่อนบ้าน ด้วย เสียง ดัง เขา กลับ จะ เห็น ว่าเป็น คำ สาป แช่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok