A A A A A
สุภาษิต ๒๗
๑๒
คนสุขุมเห็นอันตรายและซ่อนตัวเสีย แต่คนรู้น้อยเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
คนมีวิจารณญาณเห็นภัยอันตรายและหลบเข้าที่กำบัง ส่วนคนโง่เดินลุยต่อไปและต้องทุกข์ทนกับผลที่ตามมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
คน​ที่​ฉลาด​หลักแหลม​เห็น​อันตราย ก็​หลบ​เข้า​ที่​กำบัง แต่​คน​ที่​อ่อน​ต่อ​โลก ก็​เดิน​เข้า​ไป​และ​ได้รับ​อันตราย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
คนหยั่งรู้ เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสีย แต่คนเขลาเดินเรื่อยไป และรับอันตรายนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
คนหยั่งรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสีย แต่คนเขลาเดินเรื่อยไปและรับโทษ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
คน หยั่งรู้ เห็น อันตราย และ ซ่อน ตัว ของ เขา เสีย แต่ คน เขลา เดิน เรื่อย ไป และ รับ โทษ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok