A A A A A
สุภาษิต ๒๗
อย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้ เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งๆ จะนำอะไรมาให้บ้าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

อย่าโอ้อวดเรื่องของวันพรุ่งนี้ เพราะเจ้าไม่รู้ว่าในวันหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ไม่​ต้อง​คุยโว​ถึง​วัน​พรุ่งนี้ เพราะ​เจ้า​ไม่​รู้​ว่า แต่ละวัน​จะ​เกิด​อะไรขึ้น​บ้าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

อย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้ เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งๆจะนำอะไรมาให้บ้าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

อย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้ เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งๆจะนำอะไรมาให้บ้าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คำ ตักเตือน และ คำสั่ง สอน ต่างๆ อย่า คุย อวด ถึง พรุ่งนี้ เพราะ เจ้า ไม่ ทราบ ว่า วัน หนึ่งๆ จะ นำ อะไร มา ให้ บ้าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok